Be-REYN: wat is er nieuw in 2019? 04/06/2019

Ook in 2019 wil Be-REYN via uitwisseling, discussieactiviteiten en lerende netwerken praktijk en beleid ondersteunen in het realiseren van breed toegankelijke basisvoorzieningen voor Romafamilies en woonwagenbewoners.

Wat is Be-REYN?

Be-REYN is een (lerend) netwerk van professionals en vrijwilligers die met Roma en woonwagenbewoners werken. Met dat netwerk willen we er mee helpen voor zorgen dat ook kinderen van Roma en woonwagenbewoners toegang hebben tot kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en er zich goed voelen: consultatiebureaus, inloopteams, kinderopvang, kleuterscholen, Huizen van het Kind. Zo willen we sociale inclusie en respect voor diversiteit promoten en discriminatie van Roma en woonwagenbewoners bestrijden. Want kinder- en mensenrechten gelden ook voor hen.

Als we samenwerken, creëren we betere kansen voor kinderen van Roma en woonwagenbewoners en hun families. De eerste levensjaren zijn cruciaal. Kinderen kunnen volop groeien en bloeien in kwaliteitsvolle voorzieningen waar er respect is voor hun etnische en culturele achtergrond. Medewerkers in die basisvoorzieningen zijn zo sleutelfiguren om weerwerk te bieden aan sociale ongelijkheid en structurele discriminatie waar die kinderen nog steeds de gevolgen van dragen.

Be-REYN wil daarom een inclusieve aanpak verspreiden en constructief mee timmeren aan die basisvoorzieningen. Ervoor zorgen dat die toegankelijk zijn, voor en na de deur: beschikbaar, bruikbaar, bereikbaar, begrijpbaar en betaalbaar. We willen activiteiten zoals uitwisseling, themadagen en intervisie opzetten, en inspirerende praktijkervaringen delen en leren van elkaar. En zo de stem van Roma en woonwagenbewoners versterken, en hun belangen op verschillende relevante niveaus behartigen.

Waarop focust Be-REYN zich in 2019?

Ook in 2019 wil Be-REYN via uitwisseling, discussieactiviteiten en lerende netwerken praktijk en beleid ondersteunen in het realiseren van breed toegankelijke basisvoorzieningen voor Romafamilies en woonwagenbewoners. Concreet focussen we ons dit jaar op drie inhoudelijke doelstellingen:

  • Samen werk maken van meer sociale ondersteuning op de doortrekkersterreinen

In navolging van de trefdag ‘Sociale ondersteuning’ (najaar 2018) willen we de betrokkenen organisaties ondersteunen om werk te maken van meer gezinsondersteuning op het terrein. Tijdens die trefdag analyseerden we de noden, drempels en goede praktijken rond sociale ondersteuning. We konden toen ook heel wat ‘drive’ voelen bij heel wat dienstverleners om hun schouders te zetten onder de uitbouw van een meer toegankelijke dienstverlening voor gezinnen op de doortrekkersterreinen.

Het netwerk Be-REYN organiseert daarom een ondersteuningstraject voor medewerkers die op lokaal niveau een samenwerking willen opzetten met andere organisaties om nog beter tegemoet te komen aan de noden van de gezinnen. De begeleiding gebeurt door Kim Janssens van het Minderhedenforum, medeweker VBJK (Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen) en Kind en Gezin.

Op 6 juni 2019 vond een eerste dialoogmoment plaats met alle betrokken. Dat gesprek had tot doel om de plannen rond de inhoud en aanpak van het ondersteuningstraject af te stemmen op de realiteit per terrein en de ervaren noden.

Contactpersoon: Rudy De Cock – Kind en Gezin – rudy.decock@kindengezin.be

  •  Ondersteunen van professionals uit preventieve gezinsondersteuning in het realiseren van breed toegankelijke basisvoorzieningen met en voor Romafamilies.

Sinds eind april zijn we gestart met een lerend netwerk voor medewerkers van Kind en Gezin die werkzaam zijn in de regio’s waar veel Romagezinnen verblijven. In dit traject onderzoeken we samen hoe de toegankelijkheid van hun organisatie nog geoptimaliseerd kan worden voor kinderen van Roma en hun families. Daarvoor onderzoeken we de drempels voor en na de deur van de organisatie en zoomen we in op het belang van outreachend werken. We onderzoeken samen hoe we de focus kunnen verleggen van het denken over Romagezinnen en woonwagenbewonersfamilies als ‘een moeilijk bereikbare groep’ naar het zoeken in hoe wij kunnen bijdragen aan het realiseren van een voor hen  ‘makkelijk bereikbare dienstverlening’.  We zetten actief in op de verbinding met Roma-gezinnen en woonwagenbewoners om met en voor hen de kansen tot maatschappelijke participatie te versterken.

We bespreken ook hoe je een samenwerking met andere organisaties op lokaal niveau kunt opstarten of uitbreiden om nog meer tegemoet te komen aan de noden van gezinnen. Tijdens bijeenkomsten staan we ook regelmatig stil bij onze eigen rol in het werken aan toegankelijkheid voor alle gezinnen en in het respectvol omgaan met diversiteit.

De begeleiding gebeurt door medewerkers van VBJK (Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen), Kind en Gezin en (ervarings)deskundigen in het samenwerken met Romafamilies.

Contactpersoon: Liesbeth lambert – VBJK – liesbeth.lambert@vbjk.be

  • Acties opzetten om meer Roma professionals duurzame tewerkstelling binnen basisvoorzieningen voor jonge kinderen te bieden

Binnen deze doelstelling focussen we ons op het ontwikkelen van materialen om enerzijds meer Roma en WWB’s te laten kennismaken met jobmogelijkheden in basisvoorzieningen en anderzijds het werkveld te sensibiliseren.

 

Supported by a grant from the Foundation Open Society Institute in cooperation with the Early Childhood Program of the Open Society Foundations

Partners: Open Society Foundations, Kind en Gezin, ISSA International Step by Step Association, Stad Gent        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief nieuwsberichten