Nieuw concept opvang en vrije tijd van schoolkinderen

VBJK is al langer betrokken op de buitenschoolse kinderopvang. Denk maar aan XYZ, Nest & Web, werken aan ouderparticipatie en het onderzoek waarin schoolkinderen over hun opvang vertellen.

Vanuit die betrokkenheid volgt VBJK actief de beleidsontwikkelingen op. De nieuwe conceptnota voor schoolkinderopvang focust op een geïntegreerde aanpak van opvang en vrije tijd van schoolkinderen. VBJK verleent advies en wil in de toekomst de krachtlijnen van deze nieuwe conceptnota mee helpen uitdragen.

Investeren in kwaliteitsvolle begeleiding

We gaan daarvoor op zoek naar voorbeelden die beleid en praktijk kunnen inspireren. We verkennen onder meer de mogelijkheden om binnen een regelluw kader over verschillende sectoren heen te investeren in kwaliteitsvolle begeleiding van schoolgaande kinderen. In eerder onderzoek vertellen kinderen ons immers hoe belangrijk goede begeleiders voor hen zijn. Deze aspecten zijn belangrijk:

  • Continuïteit in de begeleiding.
  • Een begeleider-kindratio die toelaat dat begeleiders voldoende kunnen differentiëren tussen individuele aandacht voor elk kind en aandacht voor de hele groep.
  • Begeleiders die oog hebben voor en inspelen op de vragen en noden van de kinderen. Begeleiders ook die op een constructieve manier met een conflictsituatie kunnen omgaan en ervoor kunnen zorgen dat ze niet meer voorkomt. Begeleiders die voor aangepaste, leuke activiteiten kunnen zorgen.

Hoe kunnen we in de toekomst investeren in kwaliteitsvolle begeleiding? Hoe pakken we dit aan bij de verschillende organisaties die voor de opvang van schoolkinderen samenwerken? Wordt vervolgd!

 

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Brecht

Medewerkers

Partners