Onze visie

VBJK is solidair met de wereld. We werken mee aan een inclusieve en democratische samenleving waarin mensen- en kinderrechten tellen en waarin respect is voor diversiteit.

VBJK is solidair met de wereld. We werken mee aan een inclusieve en democratische samenleving waarin mensen- en kinderrechten tellen en waarin respect is voor diversiteit.

Vanuit deze principes vertrekt VBJK, ze zijn het kompas dat ons werk richting geeft. Veel van deze principes zijn opgenomen in internationale verdragen en in verschillende kaderteksten die VBJK heeft helpen onderbouwen en ontwikkelen. In ons werk laten we ons – nog steeds – graag door deze teksten leiden.

DECET-principes

Elk kind en elke volwassene heeft het recht zich te ontplooien in een omgeving die gekenmerkt wordt door gelijkwaardigheid en respect voor diversiteit. Iedereen heeft het recht op actieve participatie in kwaliteitsvolle basisvoorzieningen, vrij van elke vorm van discriminatie en waarin iedereen het gevoel heeft erbij te horen. Een eerste blik op de DECET-principes vind je hier. Ze zijn een belangrijke leidraad voor VBJK.

Het pedagogische raamwerk

Deze kadertekst over de opvang van baby’s en peuters omschrijft alle factoren die bijdragen aan goede kwaliteit. Goede kinderopvang zet zich in voor kinderen, gezinnen en de samenleving. Het werken met kinderen gebeurt vanuit een holistische benadering, met aandacht voor betrokkenheid en welbevinden. De samenwerking met ouders gebeurt vanuit een evenwaardig partnerschap, met respect voor diversiteit. Extra aandacht gaat naar mogelijke drempels voor maatschappelijk kwetsbare groepen. De verbinding met de ruime samenleving begint bij de buurt: er is aandacht voor samenwerking met andere organisaties en voor de sociale cohesie tussen mensen. Om dit alles te realiseren zijn professionals nodig die willen, kunnen en mogen reflecteren, opdat professionals zich kunnen blijven ontwikkelen. De grote lijnen van dit pedagogisch raamwerk trekt VBJK graag door naar de andere basisvoorzieningen voor kinderen.

Europees Kwaliteitskader

Het European Quality Framework (EQF) tekent tien principes uit bij vijf thema’s: toegankelijkheid, professionalisering, curriculum, monitoring en beleid. De principes zijn niet enkel wetenschappelijk onderbouwd, maar ook geïllustreerd met inspirerende praktijken. Samen met andere partners ontwikkelde VBJK hierbij een vormingspakket.

Een rode draad

De principes waardoor VBJK zich laat leiden, zie je weerspiegeld in onze thema’s.