IAS | Increasing Accessibility of Integrated ECEC-services

Kind en Gezin, VBJK en EXPOO werken samen aan IAS, een Erasmus+-project over het verbeteren van de toegankelijkheid van geïntegreerde voorzieningen voor gezinnen met jonge kinderen.

Achtergrond

Vanuit het perspectief van de rechten van het kind is het realiseren van kwalitatieve en toegankelijke voorzieningen voor gezinnen met jonge kinderen (ECEC-services) een cruciale verantwoordelijkheid voor het beleid. Zo geeft het elk kind en elk gezin zoveel mogelijk kansen. Het vergroten van de toegang tot betaalbare en kwaliteitsvolle voorzieningen voor alle gezinnen met jonge kinderen is een grote uitdaging in veel Europese landen.

Daarenboven worden de noden en behoeften van gezinnen complexer. Het is voor één organisatie niet meer mogelijk om daaraan alleen tegemoet te komen. Geïntegreerd samenwerken tussen verschillende voorzieningen, vanuit verschillende sectoren is daarom noodzakelijk.

We zien dat dit ook gebeurt in de praktijk, en dit over gans Europa. Er bestaan steeds meer vormen van geïntegreerd samenwerken tussen diensten voor gezinnen met jonge kinderen. Denk maar aan de Scandinavische 'familiecentra', de kindcentra in Nederland en de Vlaamse Huizen van het Kind. Er is een grote verscheidenheid van wat deze vormen van geïntegreerd werken omvatten, wat hun hoofddoelen zijn, wat hun focus is en wat voor soort gezinnen ze bereiken. Ondanks die verschillen hebben ze vergelijkbare uitdagingen. Een enorme uitdaging is de vraag hoe je de toegankelijkheid voor alle gezinnen kan verbeteren, vooral voor diegenen die het meest behoefte hebben aan kwalitatieve voorzieningen, zoals kwetsbare gezinnen. 

Doelstellingen

 Het doel van IAS is internationale uitwisseling tussen beleidsmedewerkers, praktijkwerkers en onderzoekers over geïntegreerd werken en toegankelijkheid van voorzieningen voor gezinnen met jonge kinderen. Belangrijke topics zijn o.a.: interprofessioneel samenwerken; professionals ondersteunen in het omgaan met diversiteit; participatieve benadering; indicatoren om toegankelijkheid van geïntegreerde voorzieningen te evalueren, rekening houdend met het perspectief van gezinnen.

De uitwisseling van ideeën en inspirerende praktijken gebeurt op verschillende niveaus:

  1. Connectie tussen professionals / diensten en gezinnen
  • Professionals ondersteunen om diversiteit te omarmen en om op de juiste manier met diverse families om te gaan (bijvoorbeeld door open ontmoetingsplaatsen te creëren).
  • De competenties van professionals verhogen tot interprofessionele samenwerking en leiderschap om participatief te werken met gezinnen in een context van diversiteit.
  • Sociaal werk ondersteunen als een kader om gezinnen sterker te maken.
  • Integratie van meerdere diensten (bijvoorbeeld Sociaal werk, Gezondheid, ECEC, NGO's) om tegemoet te komen aan de behoeften van gezinnen.
  1. De rol van beleidsmakers
  • Ondersteunen van beleidsmakers bij het zoeken naar relevante indicatoren en resultaten voor een betere toegankelijkheid van geïntegreerde ECEC-services, rekening houdend met de families en hun perspectieven.
  • De effectiviteit garanderen van de diensten op een manier dat ze voor iedereen toegankelijk zijn.

Het project wil die twee niveaus uitwerken op lokaal, nationaal en Europees niveau. Om die twee hoofddoelen te bereiken, zullen de IAS partners geïntegreerde ECEC-voorzieningen bezoeken in het land van elke partnerorganisatie.

Beschrijving van activiteiten

In elk partnerland worden documentanalyses van relevante praktijken en beleidsdocumenten gemaakt. In elk land worden focusgroepen gehouden met professionals, beleidsmakers en onderzoekers die zich richten op geïntegreerd samenwerken en toegankelijkheid. In die focusgroepen worden de context, de stand van zaken en de toekomstplannen besproken. Vervolgens wordt in elk partnerland een driedaagse bijeenkomst (IAS-bijeenkomst) georganiseerd, waarbij studiebezoeken worden gecombineerd met discussies en werktafels.

De rol van VBJK

VBJK ondersteunt de verschillende partners bij het voorbereiden van de bezoeken (programma, studiebezoeken, methodieken) en de naverwerking (onder andere een discussietekst). VBJK zal aanwezig zijn op de bezoeken en biedt hierdoor de kans aan Vlaamse praktijken om internationale inspiratie op te doen.

VBJK is daarenboven verantwoordelijk voor het uitwerken van de focusgesprekken die binnen IAS worden georganiseerd. VBJK ontwikkelt hiervoor de richtlijnen en het kader.
VBJK maakt ook deel uit van de IAS-stuurgroep.

Impact

De verkenningen, discussies en reflecties over de stand van zaken en de toekomstplannen van geïntegreerd werken in elk partnerland leveren input voor het online IAS-platform, met inspirerende praktijken en aanbevelingen voor beleid en praktijk op lokaal, nationaal en Europees niveau.

Partners
Belgium: VBJKKind en GezinEXPOO
Finland:  THL
Norway:  University of Tromso
Poland:   University Mikolaya Kopernika
Slovenia: MALA ULICA