ILIAS | Inclusief Leiderschap In het Aanmoedigen van Samenwerking

ILIAS wordt gerealiseerd met financiële steun van ESF.

 

VBJK en Steunpunt Diversiteit en Leren zetten innovatietrajecten op naar de rol van leidinggevenden in basisvoorzieningen voor jonge kinderen in het versterken van samenwerking binnen een divers team.

CONTEXT ILIAS

Maatschappelijke uitdagingen:

 • tekort aan arbeidskrachten;

 • nood aan meer diversiteit in het team;

 • kapitaliseren van de aanwezige diversiteit;

 • nog geen cultuur van samenwerken tussen een diversiteit aan medewerkers.

KERNDOELSTELLING ILIAS

ILIAS wil het inclusief leiderschap versterken om de samenwerking tussen een diversiteit aan basismedewerkers in de sectoren die werken met jonge kinderen te bevorderen, opdat deze medewerkers zich meer autonoom, betrokken en competent voelen.

Het ILIAS-coachingtraject in een notendop

Wat wil ILIAS?

ILIAS wil personen die leiderschapstaken opnemen, ondersteunen om hun inclusief leiderschap vorm te geven, zodat dit een positieve invloed heeft op alle medewerkers, op het team en op zichzelf. Deze ondersteuning willen we bieden door, samen met partners uit binnen- en buitenland, expertise uit te wisselen.

Voor wie?

ILIAS is er voor twee personen die leiderschapstaken opnemen uit basisvoorzieningen voor jonge kinderen.
Concreet gaat dit over vier sectoren:

 • opvang voor baby’s en peuters (0-3);

 • opvang schoolgaande kinderen;

 • kleuterscholen;

 • inloopteams.

In ILIAS ligt de focus op de interne samenwerking binnen een team, maar door vier sectoren samen te brengen, kan er over het muurtje van de eigen sector gekeken en geleerd worden van en met elkaar.

Twee personen die leiderschapstaken opnemen?
We gaan uit van gedeeld leiderschap. In de opvang kan dit gaan over een verantwoordelijke, een coördinator, een pedagogisch coach of een kinderbegeleider die extra taken opneemt. In een kleuterschool kan dit de directeur zijn, een directeur / coördinator van de kleuterafdeling, maar ook een zorgcoördinator of een kleuterleerkracht die extra taken opneemt. In een inloopteam kan het gaan over een verantwoordelijke en een collega.

De ILIAS-aanpak

Er wordt een ILIAS-coachingtraject opgezet. Dit bestaat uit een combinatie van individuele ondersteuning (ongeveer drie keer op twee jaar waarbij we ingaan op vragen en behoeften die specifiek voor jou en je organisatie zijn) en een lerend netwerk (ongeveer een achttal sessies).

In die sessies:

 • geven we inhoudelijke input over inclusief leiderschap, belang van diversiteit, ‘professionele leergemeenschap’ … ;

 • halen we inspiratie uit andere projecten zoals het VALUE-project;

 • reiken we instrumenten en tools aan omtrent ‘leiderschap’ die wij en anderen (Vlaamse en internationale organisaties, diensten, universiteiten …) gebruiken;

 • reflecteren we samen over de eigen praktijk, bespreken we jullie eigen casussen, gaan we in op ieders uitdagingen en obstakels …

Idealiter gaan deze sessies ‘live’ door, maar we zetten digitale alternatieven in, indien nodig.

Doelgroep ILIAS

 • rechtstreekse doelgroep: personen in een leidinggevende functie uit basisvoorzieningen voor jonge kinderen, zoals directie, (pedagogisch) coördinator, zorgcoördinatoren … ;

 • finale doelgroep: alle basismedewerkers uit de basisvoorzieningen voor jonge kinderen;

 • sectoroverstijgend: kinderopvang voor baby’s en peuters, kinderopvang voor schoolgaande kinderen, kleuteronderwijs, preventieve gezinsondersteuning (zoals inloopteams, lokale teams Kind en Gezin).

BELANGRIJKE BEGRIPPEN

Diversiteit in een team: diversiteit zien we heel ruim, er zijn verschillen naar sociaal-economische achtergrond, etniciteit, gender, opleidingsachtergrond, statuten, functiebeschrijvingen, werkgevers, ingebrachte competenties …

Leiderschap: leiderschap zien we ook ruim. Dus niet beperkt tot één leidinggevende, maar ook nieuwe vormen van leiderschap, zoals gedeeld leiderschap, participatief leiderschap, co-creatief leiderschap ...

Inclusief leiderschap: inclusief heeft binnen ILIAS niet per definitie betrekking op ‘een beperking of een zorgbehoefte’. Het staat wel synoniem voor het op poten zetten van een breed diversiteitsbeleid waarbij de aanwezige diversiteit in een team maximaal wordt benut. Het heeft betrekking op: participatie, inspraak, verantwoordelijkheden delen, zich samen verantwoordelijk voelen voor de kinderen, ouders en de voorziening. 

ACTOREN

 • Projectteam: VBJK & Steunpunt Diversiteit en Leren;

 • Adviesgroep: kernactoren uit beleid, praktijk en onderzoek die werkzaam zijn in de beoogde sectoren. Samen met de adviesgroep willen we feedback verzamelen over het projectidee, input verzamelen over inspirerende praktijken en potentiële partners (Vlaamse pilots en transnationale partners), ideeën uitwisselen over het ILIAS-intervisietraject, draagvlak creëren;

 • Vlaamse pilots: twee voorzieningen per sector die mee willen leren en experimenteren;

 • Transnationale partners uit Slovenië, Kroatië en Italië voor mutual learning.

ILIAS-event

Op donderdag 20 oktober 2022 organiseert ILIAS een event met Jan Peeters als keynote.
Bekijk de uitnodiging en schrijf je nu in!

Meer info?

Bekijk de PowerPointpresentatie Inclusief leiderschap in het aanmoedigen van samenwerking (adviesgroep van 17/06/2021)