Een van onze vele projecten ...

De tijdsbalk toont begin en einde van dit project. Tenminste, als de begin- en einddatum duidelijk zijn. Want VBJK heeft ook heel wat doorlopende projecten. Als het project nog loopt, toont de grijze balk hoever we momenteel staan.
04/01/2021
30/12/2022

ILIAS | Inclusief Leiderschap In het Aanmoedigen van Samenwerking

VBJK en Steunpunt Diversiteit en Leren zetten innovatietrajecten op naar de rol van leidinggevenden in basisvoorzieningen voor jonge kinderen in het versterken van samenwerking binnen een divers team.

CONTEXT ILIAS

Maatschappelijke uitdagingen:

 • tekort aan arbeidskrachten;
 • nood aan meer diversiteit in het team;
 • kapitaliseren van de aanwezige diversiteit;
 • nog geen cultuur van samenwerken tussen een diversiteit aan medewerkers.

KERNDOELSTELLING ILIAS

ILIAS wil het inclusief leiderschap versterken om de samenwerking tussen een diversiteit aan basismedewerkers in de sectoren die werken met jonge kinderen te bevorderen, opdat deze medewerkers zich meer autonoom, betrokken en competent voelen.

DOELGROEP ILIAS

 • rechtstreeekse doelgroep: personen in een leidinggevende functie uit basisvoorzieningen voor jonge kinderen, zoals directie, (pedagogisch) coördinator, zorgcoördinatoren …;
 • finale doelgroep: alle basismedewerkers uit de basisvoorzieningen voor jonge kinderen;
 • sectoroverstijgend:  kinderopvang voor baby’s en peuters, kinderopvang voor schoolgaande kinderen, kleuteronderwijs, preventieve gezinsondersteuning (zoals inloopteams, lokale teams Kind & Gezin).

BELANGRIJKE BEGRIPPEN

Diversiteit in een team: Diversiteit zien we heel ruim, er zijn verschillen naar sociaal-economische achtergrond, etniciteit, gender, opleidingsachtergrond, statuten, functiebeschrijvingen, werkgevers, ingebrachte competenties …

Leiderschap: Leiderschap zien we ook ruim. Dus niet beperkt tot één leidinggevende, maar ook nieuwe vormen van leiderschap, zoals gedeeld leiderschap, participatief leiderschap, co-creatief leiderschap ...

Inclusief leiderschap: Inclusief heeft binnen ILIAS niet per definitie betrekking op ‘een beperking of een zorgbehoefte’. Het staat wel synoniem voor het op poten zetten van een breed diversiteitsbeleid waarbij de aanwezige diversiteit in een team maximaal wordt benut. Het heeft betrekking op: participatie, inspraak, verantwoordelijkheden delen, zich samen verantwoordelijk voelen voor de kinderen, ouders en de voorziening. 

BEOOGD OPZET ILIAS

Leidinggevende ondersteunen om hun inclusief leiderschap vorm te geven, opdat hun diverse team zich autonoom, betrokken en competent kan voelen. Deze ondersteuning willen we bieden door, samen met partners uit binnen- en buitenland, expertise uit te wisselen. Met de Vlaamse pilots willen we ook een intervisietraject opzetten. Vanuit dit intervisietraject worden concrete implementatiemogelijkheden onderzocht en getest. Daarnaast willen we gezamenlijke aanbevelingen formuleren naar beleid.

ACTOREN

 • Projectteam: VBJK & Steunpunt Diversiteit en Leren;
 • Adviesgroep: kernactoren uit beleid, praktijk en onderzoek die werkzaam zijn in de beoogde sectoren. Samen met de adviesgroep willen we feedback verzamelen over het projectidee, input verzamelen over inspirerende praktijken en potentiële partners (Vlaamse pilots en transnationale partners), ideeën uitwisselen over het ILIAS-intervisietraject, draagvlak creëren;
 • Vlaamse pilots: één à twee voorzieningen per sector die mee willen leren en experimenteren;
 • Transnationale partners: twee à drie partners die willen inzetten op mutual learning.

TO-DO'S TEGEN 31 DECEMBER

 • Vlaamse pilots selecteren op basis van het beoordelingskader;
 • Transnationale partners selecteren op basis van het beoordelingskader;
 • Projectvoorstel uitschrijven voor periode van 23 maand (01/2021 – 12/2022 ) in co-creatie met de actoren.

Zodoende dat het ILIAS-project wordt goedgekeurd vanuit ESF en we vanaf januari 2021 van start kunnen gaan met het intervisieproject met leidinggevenden van Vlaamse pilots en het opzetten van een mutual learning-traject met transnationale partners.

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Hester.