Een van onze vele projecten ...

De tijdsbalk toont begin en einde van dit project. Tenminste, als de begin- en einddatum duidelijk zijn. Want VBJK heeft ook heel wat doorlopende projecten. Als het project nog loopt, toont de grijze balk hoever we momenteel staan.
04/01/2021
30/12/2022

ILIAS | Inclusief Leiderschap In het Aanmoedigen van Samenwerking

ILIAS wordt gerealiseerd met financiële steun van ESF.

 

VBJK en Steunpunt Diversiteit en Leren zetten innovatietrajecten op naar de rol van leidinggevenden in basisvoorzieningen voor jonge kinderen in het versterken van samenwerking binnen een divers team.

Oproep voor personen die leiderschapstaken opnemen in teams die met kinderen werken van 0 tot 6 jaar

Het zijn momenteel heel heftige en soms verwarrende tijden. De coronapandemie doet ons allen stilstaan… In deze tijden komt het belang van een sterk team nog meer naar voor:

 • een team waar de individuele medewerkers zich autonoom, betrokken, competent en gewaardeerd voelen;
 • een team waar de samenwerking tussen alle medewerkers wordt versterkt zodat 1+1=3 is.

Ervaar jij in deze tijden ook de nood om alle medewerkers binnen je team te versterken? Heb je zin om met collega-leidinggevenden na te denken over hoe je de diversiteit binnen je team maximaal kunt inzetten, zodat ze samenkomen tot een sterk team?
Heb je zin om goede praktijken te leren kennen van leidinggevenden die werken in deze vier sectoren: kinderopvang voor baby’s en peuters, kinderopvang voor schoolgaande kinderen, kleuteronderwijs, en preventieve gezinsondersteuning?
Heb je zin om een stevige input te krijgen rond wat ‘inclusief leiderschap’ precies inhoudt?
Dan is het ILIAS-project iets voor jou! ILIAS staat voor Inclusief Leiderschap In het Aanmoedigen van Samenwerking.

Met dit project willen we immers samen met jou inzetten op een sterk team. De superdiverse samenleving daagt ons uit om na te denken over hoe je eigen team is samengesteld, welke talenten en competenties tot een kwaliteitsvolle dienstverlening kunnen leiden, hoe de diverse identiteitsaspecten bij de individuele medewerkers een troef kunnen zijn … Centrale vraag: hoe kan je je leiderschap versterken zodat iedereen het gevoel heeft erbij te horen en van elkaar kan leren? Hoe maak je van je team een sterke professionele leergemeenschap?

VBJK en Steunpunt Diversiteit en Leren dienen het ILIAS-project in bij het Europese Sociaal Fonds (ESF). Indien het wordt goedgekeurd, starten we in januari met een coachingtraject van twee à drie voorzieningen / scholen per sector en twee deelnemers per voorziening / school. Het project duurt 23 maanden en we voorzien een viertal sessies per jaar. We voorzien ook input en uitwisseling vanuit internationale partners. Meer concrete praktische en inhoudelijke informatie vind je hieronder.

Heb jij zin om een van die Vlaamse ‘pilots’ te zijn? Mail naar hester.hulpia@vbjk.be vóór 11/11/2020! We nemen graag contact met je op, zodat we het project kunnen toelichten, je vragen bespreken en concrete afspraken maken.
Hartelijk dank alvast!
Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Het Projectteam
Jan De Mets (Steunpunt Diversiteit en Leren), Hester Hulpia (VBJK) & Veerle Vervaet (VBJK)

Het ILIAS coachingtraject in een notendop

Wat wil ILIAS?

ILIAS wil personen die leiderschapstaken opnemen ondersteunen om hun inclusief leiderschap vorm te geven, zodat dit een positieve invloed heeft op alle medewerkers, het team en zichzelf.  Deze ondersteuning willen we bieden door, samen met partners uit binnen- en buitenland, expertise uit te wisselen.

Voor wie?

ILIAS is er voor twee personen die leiderschapstaken opnemen uit basisvoorzieningen voor jonge kinderen.
Concreet gaat dit over vier sectoren:

 • opvang voor baby’s en peuters (0-3)
 • opvang schoolgaande kinderen
 • kleuterscholen
 • inloopteams

In ILIAS ligt de focus op de interne samenwerking binnen een team, maar door vier sectoren samen te brengen, kan er over het muurtje van de eigen sector gekeken en geleerd worden van en met elkaar.

Twee personen die leiderschapstaken opnemen?
We gaan uit van gedeeld leiderschap. In de opvang kan dit gaan over een verantwoordelijke, een coördinator, een pedagogisch coach, een kinderbegeleider die extra taken opneemt. In een kleuterschool kan dit de directeur zijn, een directeur / coördinator van de kleuterafdeling, maar ook een zorgcoördinator, een kleuterleerkracht die extra taken opneemt. In een inloopteam kan het gaan over een verantwoordelijke en een collega.

Wie komt in aanmerking voor het ILIAS-coachingtraject?
Voorzieningen / scholen die reeds eerste (voorzichtige) stappen gezet hebben in inclusief leiderschap, die verder willen nadenken over en willen groeien in het versterken van hun diverse team.

De ILIAS-aanpak

Er wordt een ILIAS-coachingtraject opgezet. Dit bestaat uit een combinatie van individuele ondersteuning (ongeveer drie keer op twee jaar waarbij we ingaan op vragen en behoeften die specifiek voor jou en je organisatie zijn) en een lerend netwerk (ongeveer een achttal sessies).
In die sessies:

 • geven we inhoudelijke input over inclusief leiderschap, belang van diversiteit, ‘professionele leergemeenschap’ …;
 • halen we inspiratie uit andere projecten zoals het VALUE-project;
 • reiken we instrumenten en tools omtrent ‘leiderschap’ aan die wij en anderen (Vlaamse en internationale organisaties, diensten, universiteiten …) gebruiken;
 • reflecteren we samen over de eigen praktijk, bespreken we jullie eigen casussen, gaan we in op ieders uitdagingen en obstakels …

Idealiter gaan deze sessies ‘live’ door, maar we zetten digitale alternatieven in, indien nodig.

Timing?

Indien het project wordt goedgekeurd door ESF, start het ILIAS-coachingtraject in januari 2021 en loopt tot december 2022.

CONTEXT ILIAS

Maatschappelijke uitdagingen:

 • tekort aan arbeidskrachten;
 • nood aan meer diversiteit in het team;
 • kapitaliseren van de aanwezige diversiteit;
 • nog geen cultuur van samenwerken tussen een diversiteit aan medewerkers.

KERNDOELSTELLING ILIAS

ILIAS wil het inclusief leiderschap versterken om de samenwerking tussen een diversiteit aan basismedewerkers in de sectoren die werken met jonge kinderen te bevorderen, opdat deze medewerkers zich meer autonoom, betrokken en competent voelen.

DOELGROEP ILIAS

 • rechtstreeekse doelgroep: personen in een leidinggevende functie uit basisvoorzieningen voor jonge kinderen, zoals directie, (pedagogisch) coördinator, zorgcoördinatoren …;
 • finale doelgroep: alle basismedewerkers uit de basisvoorzieningen voor jonge kinderen;
 • sectoroverstijgend:  kinderopvang voor baby’s en peuters, kinderopvang voor schoolgaande kinderen, kleuteronderwijs, preventieve gezinsondersteuning (zoals inloopteams, lokale teams Kind & Gezin).

BELANGRIJKE BEGRIPPEN

Diversiteit in een team: Diversiteit zien we heel ruim, er zijn verschillen naar sociaal-economische achtergrond, etniciteit, gender, opleidingsachtergrond, statuten, functiebeschrijvingen, werkgevers, ingebrachte competenties …

Leiderschap: Leiderschap zien we ook ruim. Dus niet beperkt tot één leidinggevende, maar ook nieuwe vormen van leiderschap, zoals gedeeld leiderschap, participatief leiderschap, co-creatief leiderschap ...

Inclusief leiderschap: Inclusief heeft binnen ILIAS niet per definitie betrekking op ‘een beperking of een zorgbehoefte’. Het staat wel synoniem voor het op poten zetten van een breed diversiteitsbeleid waarbij de aanwezige diversiteit in een team maximaal wordt benut. Het heeft betrekking op: participatie, inspraak, verantwoordelijkheden delen, zich samen verantwoordelijk voelen voor de kinderen, ouders en de voorziening. 

BEOOGD OPZET ILIAS

Leidinggevende ondersteunen om hun inclusief leiderschap vorm te geven, opdat hun diverse team zich autonoom, betrokken en competent kan voelen. Deze ondersteuning willen we bieden door, samen met partners uit binnen- en buitenland, expertise uit te wisselen. Met de Vlaamse pilots willen we ook een intervisietraject opzetten. Vanuit dit intervisietraject worden concrete implementatiemogelijkheden onderzocht en getest. Daarnaast willen we gezamenlijke aanbevelingen formuleren naar beleid.

ACTOREN

 • Projectteam: VBJK & Steunpunt Diversiteit en Leren;
 • Adviesgroep: kernactoren uit beleid, praktijk en onderzoek die werkzaam zijn in de beoogde sectoren. Samen met de adviesgroep willen we feedback verzamelen over het projectidee, input verzamelen over inspirerende praktijken en potentiële partners (Vlaamse pilots en transnationale partners), ideeën uitwisselen over het ILIAS-intervisietraject, draagvlak creëren;
 • Vlaamse pilots: één à twee voorzieningen per sector die mee willen leren en experimenteren;
 • Transnationale partners: twee à drie partners die willen inzetten op mutual learning.

TO-DO'S TEGEN 18 DECEMBER

 • Vlaamse pilots selecteren op basis van het beoordelingskader;
 • Transnationale partners selecteren op basis van het beoordelingskader;
 • Projectvoorstel uitschrijven voor periode van 23 maand (01/2021 – 12/2022 ) in co-creatie met de actoren.

Zodoende dat het ILIAS-project wordt goedgekeurd vanuit ESF en we vanaf januari 2021 van start kunnen gaan met het intervisieproject met leidinggevenden van Vlaamse pilots en het opzetten van een mutual learning-traject met transnationale partners.

 

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Hester.