Trampoline

Samen springen voor een betere toekomst

Jaarlijks verlaten ongeveer 7 000 jongeren vroegtijdig het Vlaams secundair onderwijs. In 2016-2017 kwam dit neer op ongeveer 11,9% van de schoolgaande jeugd. Voor de provincie Antwerpen ligt dat gemiddelde zelfs nog iets hoger met 13,6%. Meerdere onderzoeken bevestigen de belangrijke rol die basisvoorzieningen kunnen spelen in het doorbreken van onderwijsongelijkheid. Literatuuroverzichten, geschreven in opdracht van de Europese Commissie, tonen aan dat deelname aan basisvoorzieningen positieve effecten heeft op de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van jonge kinderen. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat deze positieve effecten enkel tot uiting komen als de voorschoolse voorzieningen van optimale kwaliteit zijn.

Wanneer kinderen en families goede ervaringen hebben binnen die basisvoorzieningen, dan dragen ze die mee naar de toekomst. Daar gaat het Trampoline-traject voor.

Doelstelling en opzet van het begeleidingstraject

VBJK begeleidt acht lokale besturen in landelijke gemeenten en kleine steden in de provincie Antwerpen. Zij ontwikkelen en voeren een coherent beleid dat bijdraagt tot het realiseren van kwaliteitsvolle en toegankelijke basisvoorzieningen voor alle gezinnen met als doel kinderen een goede start in het leren en leven te geven.

Tijdens het eerste jaar (2020-2021) werden de lokale besturen via een reeks verdiepingsdagen volop ondergedompeld in het thema van kwaliteitsvolle basisvoorzieningen. Die input legde de basis voor een eigen lokaal actieplan, gebaseerd op een helder geformuleerde missie en langetermijndoelstellingen (2021-2022). In lerende netwerken met andere lokale besturen ondersteunden ze elkaar in de uitvoering en bijsturing van de actieplannen. Dit boekje brengt per gemeente een levendige schets over de acties die in uitvoering zijn.

In 2022-2023 worden de lokale werkgroepen verder individueel gecoacht en samengebracht tijdens nieuwe verdiepingsdagen en thematische intervisiemomenten. VBJK en de provincie Antwerpen begeleiden de concretisering van de actieplannen en helpen de besturen om de impact van hun acties te meten.

Trampoline is een initiatief van de provincie Antwerpen en VBJK begeleidt het traject.

Werkboekjes ontwikkeld tijdens de eerste jaren Trampoline

Boekje 1: een werkboek voor de lokale besturen
Doel van dit boekje is om op een overzichtelijke manier alle (wetenschappelijke) informatie uit het eerste Trampoline-werkjaar samen te brengen (de drie bronnen) en reflectie te stimuleren over inhouden die het eerste jaar aan bod kwamen, met het oog op een grondige analyse van de huidige (beleids)praktijk in functie van de uitwerking van een missie en een actieplan.

Boekje 2: kern verdiepingsdagen
Dit boekje omvat een kernachtige omschrijving van het Trampoline-project, en vermeldt per lezing de belangrijkste kernboodschappen. Ook een compacte samenvatting van de praktijksessies werd toegevoegd als bijkomende achtergrondinformatie waar tijdens de lezingen naar verwezen werd.

Boekje 3: gemeentefoto
Elk lokaal bestuur ontving een bundel met gegevens over de gemeente / stad: de scholingsgraad van de bevolking, de kinderopvang, het onderwijslandschap, de kleuterparticipatie, de kansarmoede-indicatoren ...

Boekje 4: werkboekje actieplan
In dit boekje begeleiden we de lokale besturen in 'hoe een missie op te stellen', 'hoe daar doelstellingen uit te puren' en 'welke acties dan wenselijk zijn op korte termijn'.

Meer achtergrondinformatie?

Lees het artikel Hoe voorschoolse voorzieningen onderwijsongelijkheid helpen doorbreken. Inspiratie voor lokale besturen!

Deze acht lokale besturen nemen deel aan het Trampolineproject: