Sociale functie

Het is belangrijk dat alle kinderen terecht kunnen in goede kinderopvang. Voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen is het nog steeds niet vanzelfsprekend om de weg te vinden naar kinderopvang. Werken aan toegankelijkheid blijft dus belangrijk, het is onderdeel van de sociale functie – ofte de maatschappelijke opdracht – van kinderopvang. In het pedagogische raamwerk staat het zo: ‘Kinderopvang gaat uitsluiting van kansengroepen tegen en bevordert maatschappelijke participatie.’

Intervisiegroep toegankelijkheid

Sinds 2009 komen sleutelfiguren uit verschillende netwerken en koepelorganisaties samen om hieraan te werken. Deze sleutelfiguren vertegenwoordigen een groot deel van het Vlaamse landschap van gezinsopvang en groepsopvang. De inhoud van de intervisiemomenten nemen ze mee naar hun eigen organisaties: collega’s, voltallige teams ... Omgekeerd brengen ze ook ervaringen en vragen van de organisaties in. Zo bouwen we de sociale functie steeds verder uit, zo werken we ook inhoudelijk verder aan toegankelijkheid.

Uitwisseling

Deze uitwisseling gebeurt op verschillende manieren. Soms brengt een deelnemende organisatie een bepaald traject. Andere keren bespreken we een bepaalde casus of knelpunt, bijvoorbeeld het opvangplan: wat betekent het voor kwetsbare gezinnen om op voorhand dagen vast te leggen en deze te betalen, ook wanneer het kind niet naar de opvang komt? Soms wordt een methodiek voorgesteld, bijvoorbeeld een inleefspel over uitsluiting.

VBJK staat samen met Kind & Gezin in voor de begeleiding van deze intervisiegroep. Het boek Kinderopvang met sociale functie en de DECET-principes vormen de leidraad voor deze intervisiegroep. Ook het decretaal verankerde ‘recht op opvang’ is een leidprincipe.

Signaalfunctie

De groep levert ook beleidsadvies, bijvoorbeeld een overzicht van de knelpunten die rijzen bij de uitvoeringsbesluiten van het decreet Opvang van Baby’s en Peuters. Hoe kunnen organisaties binnen de bestaande regelgeving een sociaal opnamebeleid hanteren? Waar kan tegelijk de regelgeving bijgestuurd worden om het opnamebeleid socialer te maken?

Werken aan toegankelijkheid

Wil je meer informatie?

Neem contact op met info@vbjk.be

Partners