DuJo | Naar duurzame jobs in opvang en begeleiding van school

In Vlaanderen kennen we een gesplitst systeem waarbij buitenschoolse opvang en kleuteronderwijs zijn uitgebouwd als aparte systemen, met aparte regelgeving, kaders, medewerkers, enz. Dit heeft gevolgen voor medewerkers en kinderen en ouders.

Zo zijn de job van kinderbegeleider in de buitenschoolse opvang en de job van kinderbegeleider (‘kinderverzorger’) in het kleuteronderwijs apart vormgegeven. Als een gevolg hiervan werken kinderbegeleiders in de buitenschoolse opvang doorgaans met gesplitste uurroosters en deeltijdse contracten. Aspecten die knagen aan de werkbaarheid van de job. Als een gevolg hiervan vinden buitenschoolse opvanginitiatieven steeds moeilijker competente kinderbegeleiders die willen werken in de buitenschoolse opvang.

Dit gesplitste systeem heeft ook gevolgen voor kinderen en ouders. Zij ervaren een gemis aan continuïteit. Kinderen ontmoeten andere volwassenen binnen en buiten de schooltijd. Vaak is er weinig afstemming en uitwisseling tussen buitenschoolse opvang en school. Hierdoor worden kansen op uitwisseling van expertise met het oog op het realiseren van een kwaliteitsvolle kinddag gemist.

Nieuwe functie 'kinderbegeleider in kleuteronderwijs en opvang'

In het DuJo-project zetten we in op Duurzame Jobs in opvang en begeleiding van schoolgaande kinderen. Dit doen we door in drie proeftuinen te experimenteren met de nieuwe functie ‘kinderbegeleider in kleuteronderwijs en opvang’. Concreet werkt een kinderbegeleider zowel in de voor- en/of naschoolse opvang van de kinderen als in de kleuterklas ter ondersteuning van de kleuterleerkracht. Deze nieuwe functie creëert meerwaarde voor verschillende betrokkenen:

Voor de kinderbegeleider:

 •  meer aantrekkelijke contracten, bijvoorbeeld meer mogelijkheden om in aaneensluitende uren te werken of uitbreiding van uren;

 • inhoudelijk aantrekkelijke job: samenwerken met kleuterleerkrachten aan educare (of een zorgzame speelleeromgeving).

Voor de kleuterleerkracht:

 • samenwerken met een kinderbegeleider die kinderen ook in andere contexten kent;

 • samenwerken met een kinderbegeleider die expertise binnenbrengt in het creëren van een zorgzame speelomgeving (met kleine en grote groepen kinderen).

Kinderen en ouders:

 • educare of zorgzame speelleeromgeving waarin welzijn, spelen en leren even belangrijk en met elkaar verbonden zijn;

 • betere overgang en afstemming tussen buitenschoolse opvang en (kleuter)onderwijs.

De drie proeftuinen zijn:

 • Proeftuin Gent: samenwerking tussen Stedelijke Basisschool Klaverdries en STIBO Klaverdries;

 • Proeftuin Evergem (Kluizen): samenwerking tussen Buitenschoolse kinderopvang Evergem (ingericht door het lokaal bestuur) en Vrije Basisschool De Kleine Prins;

 • Proeftuin Brugge: samenwerking tussen OLVA De Meersen en De Blauwe Lelie (buitenschoolse opvang ingericht door OCMW Brugge).

Evaluatie

De ervaringen met de nieuwe functie en de begeleidingssessies met kinderbegeleiders en kleuterleerkrachten worden gedocumenteerd en geëvalueerd. Volgende onderzoeksvragen staan centraal:

 • Wat zijn mogelijke organisatiemodellen voor de functie van kinderbegeleider in opvang en kleuteronderwijs?

 • Wat zijn organisatorische condities voor de functie van kinderbegeleider in opvang en kleuteronderwijs?

 • Welke knelpunten in regelgeving en financiering bemoeilijken momenteel de uitrol van een functie kinderbegeleider in opvang en kleuteronderwijs?

 • Wat is de impact op vlak van werkbaar werk, de samenwerking tussen kinderopvanginitiatief en school en pedagogische continuïteit?

 • Hoe heeft het begeleidingstraject een impact op de visie van kinderbegeleiders en leerkrachten ten aanzien van de eigen en elkaars rol inzake het realiseren van een zorgzame speelleeromgeving bij jonge kinderen?

Partners

VBJK is promotor in dit project, VCOK en Arteveldehogeschool zijn projectpartners. 
DuJo wordt gerealiseerd met financiële steun van ESF.

 

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Sandra

Medewerkers

Partners