Ouderbetrokkenheid in kleuteronderwijs versterken

Bedoeling is dat zoveel mogelijk kinderen van 3 tot 6 jaar aan het kleuteronderwijs deelnemen. Een belangrijke hefboom voor die kleuterparticipatie is dat ouders zich bij de school van hun kind betrokken voelen. Ook voor ouders met een maatschappelijk kwetsbare achtergrond speelt dat een grote rol.

7 proeftuinen

AMIF (het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie) wil kleuterparticipatie bij kinderen afkomstig uit derde landen verhogen en verbeteren. Zoals gezegd is ouderbetrokkenheid voor duurzame en kwaliteitsvolle kleuterparticipatie een belangrijke voorwaarde. Hoe kun je dus de ouderbetrokkenheid versterken? AMIF ondersteunt zeven proeftuinen om knelpunten te analyseren en actie te ondernemen. De proeftuinen, verspreid over verschillende Vlaamse steden, willen hun samenwerking met ouders bij de start van de schoolloopbaan versterken.

Lerend netwerk

VBJK organiseert en begeleidt het lerend netwerk voor deze zeven proeftuinen. We bieden elke proeftuin inhoudelijke en methodologische ondersteuning tijdens voorbereiding, uitvoering en evaluatie.

We doen dit zoals steeds participatief: in overleg met alle betrokken organisaties én met de doelgroep. We brengen dus ook de stem van de ouders in.

Slotconferentie

De inzichten die we samen met de zeven proeftuinen hebben ontwikkeld, hebben we op 17 december besproken op de AMIF-slotconferentie. Je vindt de korte inhoud en de powerpoints van keynotesprekers en thematische sessies hieronder.

Stem van ouders                                                                                                                   

Medewerkers en ouders van de proeftuinen in Menen, Gent en Antwerpen Kiel getuigen hoe de stem van ouders het continue uitgangspunt en de leidraad voor het project vormt.  Als schoolteam luisteren ze naar de stem van ouders zodat ze hun noden, bezorgdheden en vragen goed kunnen vatten. Met de kernvraag aan ouders: ‘Is deze school een goede plek voor mijn kind?’ getuigen de medewerkers van de proeftuinen hoe ze uitgedaagd werden om evident lijkende praktijken in vraag te stellen. Bovendien worden methodieken van praktijkonderzoek en ouderbevraging voorgesteld.

Professionele ondersteuning aan leerkrachten en scholenteams

Werken aan een ouder-schoolsamenwerking is een voortdurend en dynamisch proces dat niet valt te herleiden tot een ‘quick fixed approach’. Leerkrachten en scholenteams hebben veel vragen en soms frustraties in het uitbouwen van een relatie met ouders. De proeftuinen Brussel, Antwerpen Kiel en Mechelen tonen hoe leerkrachten en scholenteams meegenomen worden in een procesbegeleiding om stap voor stap aan bezorgdheden, maar ook successen betekenis te verlenen. Zo groeit het vertrouwen in het professioneel omgaan met een diversiteit aan ouders.

Ouders tegemoet treden vóór de inschrijving

Al vóór de inschrijving van hun kind op de kleuterschool kunnen ouders ondersteund worden in die belangrijke en tegelijk spannende transitie. Welzijnsorganisaties en scholen van de proeftuinen Brussel, Antwerpen Kiel en Gent tonen hoe ze dat samen aanpakken. Met hun kennismakingstrajecten nodigen ze ouders uit om bezorgdheden en twijfels voor de schoolstart te delen. Zo willen ze ouders versterken in hun proces van keuze en start in de kleuterschool.

Warm onthaal na de inschrijving

Wanneer de ouders het kind uiteindelijk ingeschreven hebben in een school, volgt een volgende spannende, soms ook emotionele periode, zowel voor het kind als voor de ouder. De medewerkers van de proeftuinen Gent, Menen en Antwerpen Kievit vertellen hoe zij een warm en geleidelijk onthaal voor kinderen en ouders organiseren in de school. Hierbij zullen ze ons wegwijs maken in het belang van wederzijdse kennismakingsgesprekken, huisbezoeken en wenmomenten ouder-kind-leerkracht in de klas.

Communicatiebeleid in een meertalige context

Bij het uitbouwen van een communicatiebeleid met ouders staat wederkerigheid centraal: ouders en school zijn partners die elkaar kunnen versterken, bevragen en waarderen. Dialoog is daarom erg belangrijk en maakt ook discussie en tegenspraak mogelijk. Medewerkers uit de proeftuinen Brussel, Oostende en Mechelen vertellen hoe ze formele en informele contactmomenten regelmatig overdenken en hoe ze gesproken en geschreven taal toegankelijk maken in een meertalige context.

Ontmoeting en sociale cohesie

Samen met partners uit de buurt, zetten de scholen van de proeftuinen Antwerpen Kievit en Oostende in op ontmoeting tussen de verschillende ouders en gemeenschappen. Daarmee willen ze indirect bijdragen tot een betere sociale cohesie in de (lokale) samenleving. Praktijken worden toegelicht om ouders samen te brengen en onderling beter te verbinden zowel in de school als breder in de buurt.

Publicatie Warm, welkom en werderkerig

Interesse in hét inspiratieboek voor kleuterscholen om te werken aan een goede, wederkerige ouder-schoolsamenwerking?
Hier kan je onze publicatie Warm, welkom en wederkerig downloaden of bestel het gratis. Je betaalt enkel de verzendingskosten.

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Katrien

Medewerkers

Partners

  • Universiteit Gent

    Van bij de start werkt VBJK nauw samen met Universiteit Gent, onder meer met de vakgroep Sociaal Wer...
  • Steunpunt Diversiteit & Leren

    Voor projecten die gaan over meertaligheid, transitie, diversiteit en inclusie werkt VBJK regelmatig...
  • Europees Sociaal Fonds

    VBJK heeft verschillende projecten bij ESF, het Europees Sociaal Fonds. Ook onze AMIF projecten hore...